ข้อมูลทั่วไป
หน้าแรก
เกี่ยวกับสำนักงาน
บุคลากร
บริการ
กิจกรรม
รวมลิงค์
  ลิงค์ภายใน
  ลิงค์ภายนอก
ดาวโหลดเอกสาร
ติดต่อเรา
สำนักงานต่างๆ
สำนักงานอธิการ
สำนักงานวิชาการ
สำนักงานกิจการนักศึกษา
สำนักงานบริหารเงิน
และทรัพย์สิน
  แผนกการเงิน
  ฝ่ายอาคารและสถานที่
  ฝ่ายบัญชี
สำนักงานนโยบาย/
แผนและพัฒนา
สำนักงานประกันคุณภาพ
การศึกษา
สำนักงานวิจัย
สำนักงานทะเบียนและวัดผล
สำนักงานให้กู้ยืมเงิน
เพื่อการศึกษา
สำนักงานบุคลากร
สำนักงานตรวจสอบภายใน
สำนักงานบัณฑิตศึกษา
ศูนย์บริการวิชาการ
และวิเทศสมพันธ์
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ห้องสมุด


36979

 

ปฎิทินการศึกษา 2558
ตารางสอบภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
   
   
ตารางสอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
   
   
   
ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
   
   
   

 

 

 

 

มหาวิทยาลัยตาปี วิทยาเขตสนามบินนานาชาติสุราษฎร์ธานี
45/45 ต.มะลวน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130 โทรสาร 0-7726-4225 โทร. 0-7720-4431, 0-7720-4432
วิทยาเขตเมืองฯ  8/151 ซ.ศรีวิชัย 59 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000

  Top